?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 雪梨app官方下载,蜜桃直播,青青草影视title_temp 天津化工?厂家,价格,生产厂家,批发) - 天津市雅森工贸有限公?/title> <meta name="Keywords" content="澶╂触鍖栧伐妗?/> <meta name="Description" content="为你详细介绍天津化工桶产品内?包括天津化工桶的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有天津化工桶新闻以及最新的市场天津化工桶价?咨询电话:15222229266"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60026/lib/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60026/lib/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60026/lib/main.css" /> <script src="/template/NEST60026/lib/jquery-1.8.3.min.js"></script> <script src="/template/NEST60026/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://39hv.top/">ɫŮͼ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl></pre><strike id='ednt2'></strike><p id='ednt2'><legend id='ednt2'></legend><noframes id='ednt2'><small id='ednt2'></small><noframes id='ednt2'></noframes></noframes></p><style id='ednt2'><q id='ednt2'></q></style><big id='ednt2'></big><form id='ednt2'></form><blockquote id='ednt2'><ul id='ednt2'><span id='ednt2'><b id='ednt2'><ol id='ednt2'><big id='ednt2'><span id='ednt2'></span></big></ol><small id='ednt2'></small><ol id='ednt2'><ul id='ednt2'><tbody id='ednt2'><fieldset id='ednt2'><strong id='ednt2'><li id='ednt2'><bdo id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr></bdo><span id='ednt2'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='ednt2'><noframes id='ednt2'><tbody id='ednt2'></tbody></noframes></legend></b><strong id='ednt2'></strong></span></ul></blockquote><center id='ednt2'><small id='ednt2'><ins id='ednt2'><td id='ednt2'><div id='ednt2'></div></td></ins></small></center><del id='ednt2'><p id='ednt2'></p><noscript id='ednt2'><small id='ednt2'><b id='ednt2'></b><style id='ednt2'></style><i id='ednt2'></i><small id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl><fieldset id='ednt2'><form id='ednt2'><dt id='ednt2'><code id='ednt2'></code><code id='ednt2'><div id='ednt2'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='ednt2'><kbd id='ednt2'></kbd><sup id='ednt2'><th id='ednt2'></th></sup></thead><sup id='ednt2'><strong id='ednt2'><i id='ednt2'></i></strong><small id='ednt2'><div id='ednt2'></div></small><ins id='ednt2'></ins></sup><legend id='ednt2'><table id='ednt2'></table></legend></noscript></del><li id='ednt2'><optgroup id='ednt2'></optgroup></li><label id='ednt2'></label><label id='ednt2'></label><sub id='ednt2'></sub><del id='ednt2'></del><em id='ednt2'><dd id='ednt2'></dd></em><small id='ednt2'></small><optgroup id='ednt2'><dfn id='ednt2'></dfn></optgroup><option id='ednt2'><tr id='ednt2'><code id='ednt2'></code></tr></option><fieldset id='ednt2'></fieldset><strong id='ednt2'></strong><noframes id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot></noframes><q id='ednt2'><code id='ednt2'><select id='ednt2'></select></code></q><fieldset id='ednt2'><big id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt></big><p id='ednt2'></p></fieldset><li id='ednt2'></li><li id='ednt2'></li><tfoot id='ednt2'></tfoot><small id='ednt2'></small><ul id='ednt2'></ul><option id='ednt2'></option><pre id='ednt2'><ins id='ednt2'></ins></pre><select id='ednt2'></select><ins id='ednt2'><td id='ednt2'><i id='ednt2'></i></td><u id='ednt2'><code id='ednt2'><thead id='ednt2'><button id='ednt2'><thead id='ednt2'><option id='ednt2'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='ednt2'><em id='ednt2'><big id='ednt2'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='ednt2'><strong id='ednt2'></strong><del id='ednt2'></del></sup><label id='ednt2'></label><q id='ednt2'><b id='ednt2'><acronym id='ednt2'></acronym><div id='ednt2'><button id='ednt2'><table id='ednt2'></table><sup id='ednt2'><dd id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot></dd><blockquote id='ednt2'><noframes id='ednt2'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='ednt2'><ul id='ednt2'><li id='ednt2'></li></ul></div></q><tfoot id='ednt2'><font id='ednt2'><i id='ednt2'><dd id='ednt2'></dd></i></font></tfoot><tr id='ednt2'><optgroup id='ednt2'></optgroup></tr><address id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot><dd id='ednt2'></dd></address><option id='ednt2'><abbr id='ednt2'><style id='ednt2'></style><tt id='ednt2'></tt><font id='ednt2'></font><u id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt></u></abbr></option><dd id='ednt2'><ol id='ednt2'></ol></dd><bdo id='ednt2'><acronym id='ednt2'><pre id='ednt2'></pre></acronym><b id='ednt2'><span id='ednt2'></span></b><form id='ednt2'></form></bdo><dl id='ednt2'></dl><thead id='ednt2'></thead><tt id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt><sub id='ednt2'><i id='ednt2'><dt id='ednt2'></dt><p id='ednt2'></p></i></sub></tt><acronym id='ednt2'><dd id='ednt2'></dd></acronym><small id='ednt2'><acronym id='ednt2'><i id='ednt2'><label id='ednt2'><kbd id='ednt2'><form id='ednt2'><div id='ednt2'><strike id='ednt2'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ednt2'></bdo><strike id='ednt2'><table id='ednt2'></table></strike></small><strike id='ednt2'></strike><abbr id='ednt2'></abbr><tbody id='ednt2'></tbody><sup id='ednt2'></sup><code id='ednt2'><ul id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot></ul></code><bdo id='ednt2'></bdo><tr id='ednt2'></tr><sup id='ednt2'></sup><abbr id='ednt2'></abbr><dfn id='ednt2'><dir id='ednt2'><p id='ednt2'></p></dir><small id='ednt2'><div id='ednt2'></div></small></dfn><th id='ednt2'><noscript id='ednt2'></noscript></th><address id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr><big id='ednt2'></big></address><ol id='ednt2'><dd id='ednt2'><address id='ednt2'></address></dd></ol><sub id='ednt2'><optgroup id='ednt2'></optgroup><thead id='ednt2'></thead></sub><th id='ednt2'><del id='ednt2'></del></th><dd id='ednt2'><small id='ednt2'></small></dd><option id='ednt2'><thead id='ednt2'></thead></option><blockquote id='ednt2'></blockquote><option id='ednt2'></option><noframes id='ednt2'><legend id='ednt2'><style id='ednt2'><dir id='ednt2'><q id='ednt2'></q></dir></style></legend></noframes><u id='ednt2'></u><table id='ednt2'><table id='ednt2'><dir id='ednt2'><thead id='ednt2'><dl id='ednt2'><td id='ednt2'></td></dl></thead></dir><noframes id='ednt2'><i id='ednt2'><tr id='ednt2'><dt id='ednt2'><q id='ednt2'><span id='ednt2'><b id='ednt2'><form id='ednt2'><ins id='ednt2'></ins><ul id='ednt2'></ul><sub id='ednt2'></sub></form><legend id='ednt2'></legend><bdo id='ednt2'><pre id='ednt2'><center id='ednt2'></center></pre></bdo></b><th id='ednt2'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='ednt2'><optgroup id='ednt2'><dfn id='ednt2'><del id='ednt2'><code id='ednt2'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='ednt2'><div id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot><dl id='ednt2'><fieldset id='ednt2'></fieldset></dl></div></noframes><label id='ednt2'></label></table><tfoot id='ednt2'></tfoot></table><span id='ednt2'></span><dfn id='ednt2'></dfn><tr id='ednt2'></tr><th id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt><dd id='ednt2'></dd></th><optgroup id='ednt2'></optgroup><blockquote id='ednt2'></blockquote><center id='ednt2'></center><em id='ednt2'><kbd id='ednt2'></kbd><li id='ednt2'><span id='ednt2'></span></li><pre id='ednt2'></pre></em><ol id='ednt2'><tt id='ednt2'><label id='ednt2'><kbd id='ednt2'></kbd></label></tt></ol><sub id='ednt2'><sup id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl><td id='ednt2'></td><tt id='ednt2'><blockquote id='ednt2'><big id='ednt2'><ol id='ednt2'><tt id='ednt2'><code id='ednt2'><p id='ednt2'></p><small id='ednt2'><li id='ednt2'></li><button id='ednt2'><tfoot id='ednt2'><i id='ednt2'></i></tfoot></button><tbody id='ednt2'><em id='ednt2'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='ednt2'><i id='ednt2'><span id='ednt2'></span><dt id='ednt2'><ol id='ednt2'></ol><b id='ednt2'></b><strike id='ednt2'><dir id='ednt2'></dir></strike></dt><legend id='ednt2'></legend><tr id='ednt2'><optgroup id='ednt2'><label id='ednt2'><select id='ednt2'><tt id='ednt2'><blockquote id='ednt2'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='ednt2'></b></i><dfn id='ednt2'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='ednt2'></option><td id='ednt2'><big id='ednt2'><tfoot id='ednt2'></tfoot></big><strong id='ednt2'></strong></td><tfoot id='ednt2'></tfoot><tfoot id='ednt2'><pre id='ednt2'><acronym id='ednt2'><table id='ednt2'><dir id='ednt2'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='ednt2'></tt><strong id='ednt2'><u id='ednt2'><div id='ednt2'><div id='ednt2'><q id='ednt2'></q></div><strong id='ednt2'><dt id='ednt2'><sub id='ednt2'><li id='ednt2'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='ednt2'></big><th id='ednt2'></th><dd id='ednt2'><center id='ednt2'></center></dd><td id='ednt2'></td><ol id='ednt2'><dd id='ednt2'><th id='ednt2'></th></dd></ol><dt id='ednt2'><div id='ednt2'><abbr id='ednt2'><strike id='ednt2'></strike></abbr></div></dt><center id='ednt2'></center><center id='ednt2'></center><bdo id='ednt2'><dd id='ednt2'><abbr id='ednt2'><strike id='ednt2'></strike><ul id='ednt2'><del id='ednt2'><q id='ednt2'><tbody id='ednt2'><noframes id='ednt2'><bdo id='ednt2'></bdo><ul id='ednt2'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ednt2'><big id='ednt2'><dt id='ednt2'><acronym id='ednt2'></acronym><q id='ednt2'><select id='ednt2'><center id='ednt2'><dir id='ednt2'></dir></center></select><noscript id='ednt2'><strong id='ednt2'><tr id='ednt2'></tr></strong><label id='ednt2'></label><strike id='ednt2'></strike><option id='ednt2'><u id='ednt2'><ol id='ednt2'><blockquote id='ednt2'></blockquote></ol></u></option><table id='ednt2'></table></noscript><i id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr></i><thead id='ednt2'><strong id='ednt2'><b id='ednt2'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='ednt2'></acronym><sub id='ednt2'></sub><optgroup id='ednt2'><del id='ednt2'><optgroup id='ednt2'></optgroup></del><button id='ednt2'></button></optgroup><ul id='ednt2'><em id='ednt2'></em><dir id='ednt2'><td id='ednt2'></td><address id='ednt2'></address><td id='ednt2'></td><thead id='ednt2'><thead id='ednt2'></thead><ul id='ednt2'></ul></thead></dir><del id='ednt2'></del><thead id='ednt2'></thead></ul><acronym id='ednt2'></acronym></bdo><legend id='ednt2'><font id='ednt2'><font id='ednt2'><span id='ednt2'><tr id='ednt2'><option id='ednt2'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ednt2'><b id='ednt2'><select id='ednt2'></select></b></tbody><div id='ednt2'><form id='ednt2'></form><fieldset id='ednt2'><pre id='ednt2'><kbd id='ednt2'><u id='ednt2'><form id='ednt2'><li id='ednt2'><th id='ednt2'><dt id='ednt2'></dt></th></li><span id='ednt2'></span></form><address id='ednt2'></address></u><u id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt></u></kbd></pre><p id='ednt2'></p></fieldset></div><tbody id='ednt2'><blockquote id='ednt2'><style id='ednt2'></style></blockquote><u id='ednt2'></u></tbody><fieldset id='ednt2'></fieldset><form id='ednt2'></form><li id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr></li><acronym id='ednt2'></acronym><tt id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl></tt><fieldset id='ednt2'></fieldset><em id='ednt2'></em><b id='ednt2'></b><p id='ednt2'></p><tbody id='ednt2'><address id='ednt2'></address><dd id='ednt2'></dd></tbody><dir id='ednt2'></dir><tbody id='ednt2'></tbody><ul id='ednt2'><select id='ednt2'></select></ul><td id='ednt2'></td><kbd id='ednt2'><tt id='ednt2'><q id='ednt2'></q></tt></kbd><tfoot id='ednt2'><select id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr><table id='ednt2'></table></select></tfoot><em id='ednt2'><optgroup id='ednt2'><label id='ednt2'></label><ol id='ednt2'><dir id='ednt2'><label id='ednt2'></label><form id='ednt2'><thead id='ednt2'><tbody id='ednt2'></tbody></thead></form></dir><table id='ednt2'><form id='ednt2'><table id='ednt2'><legend id='ednt2'><li id='ednt2'></li><big id='ednt2'><span id='ednt2'><optgroup id='ednt2'><span id='ednt2'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='ednt2'></noscript><div id='ednt2'><code id='ednt2'><sup id='ednt2'><kbd id='ednt2'></kbd></sup><thead id='ednt2'><small id='ednt2'></small></thead></code></div><dt id='ednt2'></dt></table></form></table><abbr id='ednt2'><small id='ednt2'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='ednt2'><optgroup id='ednt2'></optgroup></abbr><sup id='ednt2'></sup><abbr id='ednt2'><style id='ednt2'><strike id='ednt2'><b id='ednt2'><i id='ednt2'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='ednt2'></table><dl id='ednt2'></dl><strike id='ednt2'></strike><tt id='ednt2'><p id='ednt2'></p></tt><div id='ednt2'><noscript id='ednt2'></noscript><dt id='ednt2'><bdo id='ednt2'><strong id='ednt2'><sup id='ednt2'><acronym id='ednt2'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='ednt2'><tbody id='ednt2'></tbody><tbody id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl><del id='ednt2'></del><ins id='ednt2'><dfn id='ednt2'><button id='ednt2'></button></dfn></ins><td id='ednt2'></td><option id='ednt2'></option><tbody id='ednt2'><sub id='ednt2'><acronym id='ednt2'><font id='ednt2'><ins id='ednt2'></ins></font><tr id='ednt2'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ednt2'></dir><address id='ednt2'><bdo id='ednt2'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ednt2'><q id='ednt2'><dd id='ednt2'><fieldset id='ednt2'></fieldset></dd></q></form><ol id='ednt2'></ol><tfoot id='ednt2'></tfoot></dt></div><pre id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt><noframes id='ednt2'></noframes></pre><dir id='ednt2'><tt id='ednt2'><q id='ednt2'></q><select id='ednt2'><dir id='ednt2'></dir><ins id='ednt2'><li id='ednt2'></li></ins><small id='ednt2'><ul id='ednt2'></ul></small><pre id='ednt2'></pre></select></tt><ul id='ednt2'></ul></dir><th id='ednt2'></th><ol id='ednt2'><sup id='ednt2'><i id='ednt2'><pre id='ednt2'><table id='ednt2'></table></pre></i></sup></ol><option id='ednt2'></option><dt id='ednt2'></dt><sup id='ednt2'></sup><big id='ednt2'></big><thead id='ednt2'></thead><p id='ednt2'></p><td id='ednt2'><acronym id='ednt2'><div id='ednt2'><tt id='ednt2'></tt></div><fieldset id='ednt2'></fieldset><bdo id='ednt2'></bdo><em id='ednt2'><font id='ednt2'></font></em></acronym></td><dir id='ednt2'></dir><u id='ednt2'></u><strong id='ednt2'><td id='ednt2'></td></strong><tt id='ednt2'></tt><q id='ednt2'><legend id='ednt2'><bdo id='ednt2'><bdo id='ednt2'><legend id='ednt2'><b id='ednt2'><strong id='ednt2'><label id='ednt2'><sup id='ednt2'><u id='ednt2'><sup id='ednt2'></sup></u><big id='ednt2'></big><select id='ednt2'></select></sup><p id='ednt2'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='ednt2'></noscript><dt id='ednt2'></dt></bdo></legend></q><small id='ednt2'></small><b id='ednt2'></b><li id='ednt2'><p id='ednt2'><label id='ednt2'><table id='ednt2'><sup id='ednt2'><em id='ednt2'></em></sup></table><blockquote id='ednt2'></blockquote></label></p></li><blockquote id='ednt2'></blockquote><dd id='ednt2'><thead id='ednt2'></thead><abbr id='ednt2'><noscript id='ednt2'><tbody id='ednt2'><style id='ednt2'><sup id='ednt2'><pre id='ednt2'></pre></sup><em id='ednt2'></em></style></tbody><optgroup id='ednt2'><tbody id='ednt2'><kbd id='ednt2'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='ednt2'></tfoot><big id='ednt2'><thead id='ednt2'></thead></big><div id='ednt2'><thead id='ednt2'><tfoot id='ednt2'><form id='ednt2'></form></tfoot><optgroup id='ednt2'><strong id='ednt2'><p id='ednt2'></p></strong><acronym id='ednt2'><dl id='ednt2'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='ednt2'><small id='ednt2'><small id='ednt2'></small><q id='ednt2'></q></small></p></div><th id='ednt2'></th><noscript id='ednt2'></noscript><dl id='ednt2'><fieldset id='ednt2'><abbr id='ednt2'><bdo id='ednt2'><th id='ednt2'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='ednt2'><pre id='ednt2'></pre><li id='ednt2'></li></small><ol id='ednt2'></ol><em id='ednt2'></em><dd id='ednt2'></dd><optgroup id='ednt2'><noframes id='ednt2'><li id='ednt2'><abbr id='ednt2'></abbr></li></noframes><optgroup id='ednt2'></optgroup><select id='ednt2'></select><dd id='ednt2'></dd></optgroup><acronym id='ednt2'></acronym><noscript id='ednt2'></noscript><li id='ednt2'><label id='ednt2'></label></li><table id='ednt2'></table></div> <div id="4jopnm51ng" class="wraptop"> 天津市雅森工贸有限公司是一家从事生?a href="/">天津塑料?/a>?a href="/supply/">塑料桶厂?/a>?a href="/news/">塑料桶生产厂?/a>等产品的企业。|<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35056/stat/"></script> </div> <div id="4jopnm51ng" class="headtop"></div> <div id="header"> <div id="4jopnm51ng" class="top clearfix"> <div id="4jopnm51ng" class="logo"> <img src="/uploads/logo/20181229014725.png" alt="天津市雅森工贸有限公? width="500" height="50"/> </div> <div id="4jopnm51ng" class="topLink"> <div id="4jopnm51ng" class="k2"> <p>15222229266</p><span>欢迎来电:全国统一服务热线</span> </div> </div> </div> </div> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li class="min"><a href="/" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">公司环境</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">企业资质</a></li> <li class="lxff"><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="xian"></div> <div id="4jopnm51ng" class="ban"> <div id="4jopnm51ng" class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div id="4jopnm51ng" class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=568; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20181227032828.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200507102308.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190103014836.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="contain"> <div id="container" class="clearfix"> <div id="4jopnm51ng" class="left"> <div id="4jopnm51ng" class="box sort_menu"> <h3>产品分类<span>products</span></h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="/slt/" class="list_item">塑料?/a> </li> <p class="search_link"><a target="" href="/slt/zst/" title="">注塑?/a></p> <p class="search_link"><a target="" href="/slt/cst/" title="">吹塑?/a></p> <li class="layer1"> <a href="/hggt/" class="list_item">化工钢桶</a> </li> <p class="search_link"><a target="" href="/hggt/200lgt/" title="">200L钢桶</a></p> <p class="search_link"><a target="" href="/hggt/ddt/" title="">电石?/a></p> <p class="search_link"><a target="" href="/hggt/skt/" title="">缩口?/a></p> <p class="search_link"><a target="" href="/hggt/zkt/" title="">直口?/a></p> <li class="layer1"> <a href="/zbt/" class="list_item">纸板?/a> </li> </ul> <div id="4jopnm51ng" class="contact_left"> <p><img src="/template/NEST60026/images/cont.png" title="" alt="" width="234" height="66" border="0" vspace="0"/></p> <p>天津市雅森工贸有限公?/p> <p>? 址:www.39hv.top</p> <p>? 机:15222229266?8522614929</p> <p>? 真:022-23997360</p> <p>? 箱:<a href="mailto:yasengm@163.com" rel="nofollow">yasengm@163.com</a></p> <p>亚洲色女图? 址:天津市西青区王稳庄西兰坨村</p> <p>咨询热线?/p> <p><span>15222229266</span></p> </div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="box n_news"> <h3>最新新?span>news</span></h3> <div id="4jopnm51ng" class="content"> <ul class="news_list new1"> <li><a href="/news/95.html" title="天津塑料桶应该如何选购">天津塑料桶应该如何选购...</a></li> <li><a href="/news/94.html" title="天津塑料桶厂家如何防止塑料桶发脆">天津塑料桶厂家如何防止塑?..</a></li> <li><a href="/news/93.html" title="天津化工桶需要测试哪些性能">天津化工桶需要测试哪些性能...</a></li> <li><a href="/news/92.html" title="天津塑料桶价格的影响因素有什?>天津塑料桶价格的影响因素?..</a></li> <li><a href="/news/91.html" title="天津吨桶如何清洗">天津吨桶如何清洗...</a></li> <li><a href="/news/90.html" title="天津包装桶的工艺处理是怎样?>天津包装桶的工艺处理是怎样...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="right"> <div id="4jopnm51ng" class="sitemp clearfix"> <h2>产品详细</h2> <div id="4jopnm51ng" class="site"><img src="/template/NEST60026/images/site.jpg">当前位置?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/slt/">塑料?/a> > <a href="/slt/zst/">注塑?/a> > <a href="/supply/8.html">天津化工?/a></div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="content"> <div class="product_detail" id="pd1"> <h1 class="title">天津化工?/h1> <div id="4jopnm51ng" class="img clearfix"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35056/201905291450464143505617523.jpg?path=39hv.top/uploads/cp/201905291450464143505617523.jpg" class="small" title="天津化工? alt="天津化工? /> </div> <div id="4jopnm51ng" class="list"> <ul class="list_p"> <li>产品型号?11</li> <li>产品规格?L</li> <li>应用范围?/li> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="clearboth"></div> <div id="4jopnm51ng" class="p_detail"> <span class="title">详细介绍</span> <div id="4jopnm51ng" class="content"> <p><a href="http://39hv.top/" target="_blank"></a><a target="_blank" href="http://39hv.top/news/8.html"></a><p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35056/201812271541527313505611528.jpg" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" style="width:426.1pt;border:none;"> <tbody> <tr> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">名称</span><span style="font-family:Arial;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">桶口直径?span>mm</span><span>?/span></span><span style="font-family:Arial;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">直径?span>mm</span><span>?/span></span><span style="font-family:Arial;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">   ?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?span>mm</span><span>?/span></span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">重量?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">g</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">?/span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-family:Arial;color:#333333;font-size:10.5pt;background:#FFFFFF;">5L-011<a href="http://39hv.top/supply/8.html" target="_blank">方桶</a></span><span style="font-family:Arial;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">185</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">165</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">235</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="113" valign="top" style="border:1.0000pt solid windowtext;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"> <span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;">360</span><span style="font-family:宋体;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p class="MsoNormal">   </p> <p> <br /> </p></p> </div> </div> <h3 class="tag">相关标签?/h3> <h3 class="tag">来源?a href='http://39hv.top/supply/8.html'>http://39hv.top/supply/8.html</a></h3> <h3 class="tag">时间?018/12/27 0:00:00</h3> <div id="4jopnm51ng" class="page">上一篇:<a href="/supply/9.html">天津化工钢桶</a><br />下一篇:<span><a href="/supply/7.html">美式?/a></span></div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="relate_list"> <div id="4jopnm51ng" class="relateproduct relate"><h4>相关产品?/h4> <div id="4jopnm51ng" class="content"> <ul id="relate_p" class="product_list clearfix"> <li> <a href="/supply/65.html" title="天津塑料? class="img" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35056/201911181707199643505649729.jpg?path=39hv.top/uploads/cp/201911181707199643505649729.jpg" alt="天津塑料? width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="/supply/65.html" title="天津塑料? rel="nofollow">天津塑料?/a></h3> </li> <li> <a href="/supply/64.html" title="天津纸板桶厂? class="img" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35056/201905281518464033505634327.jpg?path=39hv.top/uploads/cp/201905281518464033505634327.jpg" alt="天津纸板桶厂? width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="/supply/64.html" title="天津纸板桶厂? rel="nofollow">天津纸板桶厂?/a></h3> </li> <li> <a href="/supply/63.html" title="天津注塑桶生产厂? class="img" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35056/201905281534273033505644467.jpg?path=39hv.top/uploads/cp/201905281534273033505644467.jpg" alt="天津注塑桶生产厂? width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="/supply/63.html" title="天津注塑桶生产厂? rel="nofollow">天津注塑桶生产厂?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="relatenew relate"><h4>相关新闻?/h4> <div id="4jopnm51ng" class="content"> <ul id="relate_n" class="news_list clearfix"> <li><a href="/news/95.html" title="天津塑料桶应该如何选购" rel="nofollow">天津塑料桶应该如何选购</a></li> <li><a href="/news/94.html" title="天津塑料桶厂家如何防止塑料桶发脆" rel="nofollow">天津塑料桶厂家如何防止塑料桶发脆</a></li> <li><a href="/news/93.html" title="天津化工桶需要测试哪些性能" rel="nofollow">天津化工桶需要测试哪些性能</a></li> <li><a href="/news/92.html" title="天津塑料桶价格的影响因素有什? rel="nofollow">天津塑料桶价格的影响因素有什?/a></li> <li><a href="/news/91.html" title="天津吨桶如何清洗" rel="nofollow">天津吨桶如何清洗</a></li> <li><a href="/news/90.html" title="天津包装桶的工艺处理是怎样? rel="nofollow">天津包装桶的工艺处理是怎样?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="4jopnm51ng" class="bottom"> <div id="bottom" class="clearfix"> <div id="4jopnm51ng" class="bom1 fl"> <div id="4jopnm51ng" class="tt2">关于我们<span>About us</span></div> <ul class="sort_bom"> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/about/about3.html">厂房容貌</a></li> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="bom1 fl"> <div id="4jopnm51ng" class="tt2">产品中心<span>Product center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li><a href="/slt/">塑料?/a></li> <li><a href="/hggt/">化工钢桶</a></li> <li><a href="/zbt/">纸板?/a></li> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="bom1 fl"> <div id="4jopnm51ng" class="tt2">新闻中心<span>News center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li><a href="/news/xwzx/" target="">新闻资讯</a></li> <li><a href="/news/cjwd/" target="">常见问答</a></li> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="bom2 fl"> <div id="4jopnm51ng" class="tt2">联系我们<span>Contact us</span></div> <ul class="sort_bom"> <p>天津市雅森工贸有限公?/p> <p>39hv.top</p> <p class="dianhu">亚洲色女图全国统一服务热线</p> <p class="tell">亚洲色女图15222229266</p> <p class="tell">亚洲色女图15222229266?8522614929</p> <p>亚洲色女图地址:天津市西青区王稳庄西兰坨村</p> </ul> </div> <div id="4jopnm51ng" class="bom3 fl"> <p><img src="/template/NEST60026/images/weix.jpg" alt="" width="180" height="180" border="0" vspace="0"/></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div id="4jopnm51ng" class="nav_foot"> <p> <a href="/" rel="nofollow">网站首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a> | <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> </p> </div> <div id="4jopnm51ng" class="copyright">Copyright©39hv.top(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 天津市雅森工贸有限公? 吨桶、天津化工桶、天津市雅森工贸有限公司是一家从事天津塑料桶塑料桶生产厂家、塑料桶厂家、天津吨桶等相关产品的公司,欢迎来电咨询?br /> 备案号:   <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-12-20/"></script> Powered by   </div> <div>热门城市推广:</div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60026/lib/common.js"></script> <script> kehu_top(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b2c477ff4e0bdc33f70ad17ae06eae9f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>